Winkelmand

Bel voor advies: +31 527 304 011

Gratis verzenden vanaf €65,-

Algemene voorwaarden

Zuurstofplanten.com is onderdeel van Adviesbureau de Waal

Artikel 1. Definities

1.Adviesbureau de Waal handelsregisternummer 53171543.

1.2 Afnemer: De natuurlijke persoon of rechtspersoon in de uitoefening van beroep of bedrijf, die een (koop)overeenkomst aangaat met Adviesbureau de Waal., dan wel aan wie Adviesbureau de Waal een aanbieding doet.

1.3 Ondernemer: Jiry de Waal.

1.4 Product: ieder op grond van de overeenkomst door ondernemer aangeboden, te leveren of geleverde zaak of op grond van verkeersopvattingen daarmee gelijk te stellen product.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ondernemer en een afnemer, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden volledig van toepassing. Ondernemer en afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 3. Uitleg van de voorwaarden

3.1 Indien er onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

3.2 Indien zich tussen opdrachtgever en opdrachtnemer een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden, dan wel in een andere overeenkomst, is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

3.3 Indien opdrachtgever niet steeds een strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dat niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de opdrachtgever in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 4. Het aanbod

4.1 Ieder aanbod van de ondernemer op de website is vrijblijvend. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

4.2 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5. De overeenkomst

5.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 2, tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2 Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

5.3 Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten en/of diensten.

Artikel 6. Prijs

6.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

6.2 In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

6.3 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

6.4 De op de website in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW. De in de offerte genoemde prijzen van producten of diensten zijn exclusief BTW, tenzij hierin anders aangegeven.

Artikel 7. Betaling

7.1 Tenzij anders overeengekomen dienen door afnemer verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na het plaatsen van een order te worden voldaan op het door ondernemer opgegeven rekeningnummer.

7.2 Indien dat vooraf schriftelijk tussen partijen is overeengekomen, kan ondernemer de afnemer op iedere laatste dag van de maand alle aankopen die in de desbetreffende maand zijn gedaan gezamenlijk factureren. Afnemer dient deze facturen binnen 14 dagen na dagtekening te voldoen op het door ondernemer opgegeven rekeningnummer.

7.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn is ondernemer gerechtigd een vertragingsrente van 5% per maand over het openstaande bedrag in rekening te brengen, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

7.4 Indien de afnemer in gebreke of verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan heeft de ondernemer het recht om de vooraf aan de afnemer kenbaar gemaakte redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte aan afnemer in rekening te brengen.

7.5 De afnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan ondernemer verschuldigde.

7.6 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

7.7 De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Alle door ondernemer in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van ondernemer totdat afnemer alle verplichtingen uit de met ondernemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen, kosten en schadevergoeding.

8.2 Door ondernemer geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De afnemer is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

8.3 De afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van ondernemer veilig te stellen.

8.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de afnemer verplicht om ondernemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

8.5 In het geval ondernemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan ondernemer en door ondernemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van ondernemer zich bevinden en die zaken terug te nemen.

8.6 Als de ondernemer geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud, omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de afnemer verplicht de nieuw gevormde zaken aan de ondernemer te verpanden.

Artikel 9. Levering en uitvoering

9.1 De ondernemer zal de nodige zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en de uitvoering van bestellingen van producten.

9.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

9.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 2 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

9.4 In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de afnemer reeds vooruit betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

9.5 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen.

9.6 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging op het in overeenstemming met het in lid 2 genoemde adres, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10. Reclame en herroepingsrecht

10.1 Afnemer is verplicht het geleverde te inspecteren op gebreken direct na het moment dat de producten hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort afnemer te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met hetgeen is overeengekomen.

10.2  Bij de aankoop van producten heeft de afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 (veertien) dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de afnemer of een vooraf door de afnemer aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

10.3 Tijdens deze termijn zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Afnemer zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien afnemer van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

10.4 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan vijf dagen na ontvangst, dan komt de afnemer geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

10.5 Indien de afnemer tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De afnemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de eventuele overige bestelde producten.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 Ondernemer is alleen aansprakelijk voor directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst, gevolgschade, gelden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten.

11.2 Adviesbureau de Waal is alleen aansprakelijk voor directe schade. Hieronder kan worden verstaan:

a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.

b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Adviesbureau de Waal aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Adviesbureau de Waal kunnen worden toegerekend.

c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

11.3 Iedere aansprakelijkheid voor directe schade van ondernemer jegens afnemer, uit welke hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het daadwerkelijk door afnemer aan ondernemer betaalde factuurbedrag van de desbetreffende maand waarin de schade heeft plaatsgevonden inclusief verzendkosten.

11.4 Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat ondernemer is uitgegaan van door of namens de afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 12. Overmacht

12.1 De ondernemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de afnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

12.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop de ondernemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de ondernemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf Adviesbureau de Waal of van derden daaronder begrepen. De ondernemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat de ondernemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

12.3 In geval van overmacht worden de verplichtingen van de ondernemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de ondernemer niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn beiden partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat.

12.4 Voor zover ondernemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ondernemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13. Toepasselijk recht

13.1 Op elke overeenkomst tussen de ondernemer en de afnemer is Nederlands recht van toepassing.

13.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

13.3 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

13.4 In geval er een geschil voor de rechter moet komen, wordt dit uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Adviesbureau de Waal is gevestigd.

Artikel 14. Vindplaats en wijziging voorwaarden

14.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

14.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Adviesbureau de Waal.

14.3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Gratis verzendkosten

Op bestellingen boven de €65,-

Veilig en makkelijk betalen

Via iDeal of betaal achteraf

Verzorging handleidingen

altijd handig!

Veilig en makkelijk betalen

Via iDeal of betaal achteraf

© Zuurstofplanten.com 2021 – Dé webshop in Zuurstofplanten – Adviesbureau de Waal